Geweld aanval op Al Awda duidelijk – hongerstaking – de Freedom onderweg

bron /vertaling van: Violence of Israeli attack on Al Awda becomes clearer  – Hunger strike – ‘Freedom’ is Coming

Nu de meeste deelnemers en bemanningsleden van Al Awda (The Return) worden gedeporteerd uit hun onwettige detentie in de Givon-gevangenis in Israël, hebben we nu een duidelijker beeld van de hoeveelheid geweld die door de Israëlische bezettingsmacht (IOF) werd gebruikt in hun aanval op het eerste Freedom Flotilla-schip op zondag. Sommige deelnemers werden herhaaldelijk ge-taserd, ook tegen het hoofd. Anderen werden geslagen of met hun hoofd door IOF-soldaten tegen een muur geslagen. Tire-rap handboeien werden gebruikt op een manier die de bloedsomloop afsneed. Dat dit met een burger gebeurt, is een schande. Dat het Israëlische leger opzettelijk een kwetsbare, 69 jaar oude, licht gebouwde chirurg en een inheemse oudere aldus verwondt, is nog schandaliger.

Het officiële IOF-verhaal van een ‘aankomst zonder bijzonderheden’ is feitelijk onjuist en maskeert een ernstig disproportionele reactie: het was niet nodig om 12 militaire schepen met honderden gewapende soldaten in te zetten tegen een ongewapende voormalige vissersboot vol vreedzame deelnemers die zich inzetten voor geweldloosheid. Ten minste twee van onze wederrechtelijk gedetineerde deelnemers begonnen met hongerstakingen in de gevangenis om te protesteren tegen de manier waarop ze op zee werden gekidnapped en de ongezonde omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden. Ja, internationale reactie is gedempt.

“Er is een opmerkelijke gelijkenis met de verovering van de Arctic Sunrise door Russische troepen in 2013”, zegt Phil Ball, Britse activist en klimmer aan boord van het Greenpeace-schip in 2013, die vervolgens twee maanden gevangen heeft gezeten in Rusland. “Maar in ons geval leidde de internationale verontwaardiging tot enige mate van rechtvaardigheid. Hier hebben we weer een ongewapend civiel vaartuig, deze keer met medische benodigdheden, die agressief in internationale wateren gekaapt is, en de wereldgemeenschap handhaaft niet hetzelfde niveau van verantwoordelijkheid. ”

Van bijzonder belang is het lot van de twee Al Jazeera-journalisten uit de Al Awda, die tot de laatsten behoren die nog steeds worden vastgehouden in onwettige detentie in de Givon-gevangenis in Israël.  Van hen is professionele uitrusting, documenten, persoonlijke eigendommen en geld gestolen, terwijl ze door de Israëlische strijdkrachten werden vastgehouden. Persvrijheden worden aangevallen door de Israëlische autoriteiten en vereisen onze internationale steun.
#DemandPressFreedom  –  We moeten allemaal onze Persvrijheid opeisen.

Gezien het feit dat ons volgende Flotilla-schip, de Zweedse zeilboot Freedom binnenkort Gaza zal bereiken met meer dozen met de broodnodige medische benodigdheden inclusief bandage – #Gauze4Gaza –  is het nog belangrijker om het internationaal erkende recht op onschuldige doorgang te bevestigen op de volle zee. We roepen alle nationale regeringen en internationale organisaties op te eisen dat de Israëlische strijdkrachten de persoonlijke integriteit van iedereen aan boord van het zeilschip Freedom respecteren  en we Persvrijheid eisen voor journalisten aan boord, hun uitrusting en hun verhalen.

Originele Engels tekst op:    jfp.freedomflotilla.org
Meer info hierover op:  rightsforum.orgabu-pessoptimist en docp.nl

#DemandPressFreedom : Israel violates journalists’ rights

As most of the participants and crew from AlAwda (The Return) are being deported from their unlawful detention at Givon prison in Israel, we now have a clearer picture of just how much violence was used by Israeli Occupation Forces (IOF) in their attack on the first Freedom Flotilla ship on Sunday. Some participants were repeatedly tasered, including in the head. Others were punched or had their head beaten against a wall by IOF soldiers. Zip-cuffs were used in a manner which cut off circulation. That any of this should happen to any civilian is an outrage. That the Israeli military would deliberately hurt a frail, 69 year old, slightly built surgeon and an Indigenous elder is even more outrageous.

The official IOF story of a ‘uneventful arrival’ is clearly false and masks a seriously disproportionate reaction: there was no need to deploy 12 military vessels with hundreds of armed soldiers against one unarmed former fishing boat full of peaceful participants committed to non-violence. At least two of our unlawfully detained participants began hunger strikes in prison to protest the way they were kidnapped at sea and the unhealthy conditions under which they are being held. Yes international response has been muted.

“There is a noticeable similarity with the capture of the Arctic Sunrise by Russian forces in 2013,” observes Phil Ball, British activist and climber who on board the Greenpeace vessel in 2013 and subsequently imprisoned in Russia for two months. “But in our case the international outcry led to some measure of justice. Here we have another unarmed civilian vessel, this time carrying medical supplies, which was aggressively boarded in international waters, and the world community isn’t upholding the same level of accountability.”

Of particular concern is the fate of the two Al Jazeera journalists from Al Awda, who are among the last still held in unlawful detention at Givon prison in Israel. They have had their professional equipment, documents, personal property and money stolen while held by Israeli forces. Press freedoms are under attack by the Israel authorities and require our international support, so we must all #DemandPressFreedom

Given that our next Flotilla vessel, the Swedish-flagged sailboat Freedom, is due to reach Gaza soon with more boxes of much-needed medical supplies (including #Gauze4Gaza), it is even more important to affirm the internationally recognized right to innocent passage on the high seas. We call on all national governments and international organizations to demand that Israeli forces respect the personal integrity of all on board the sailing vessel #Freedom and we #DemandPressFreedom for journalists on board, their equipment and their stories.

For more info or interviews, contact our media spokespeople

Freedomflotilla.org            1 augustus 2018

DELEN